Regulamin zakupów Oltens

Oltens to sklep internetowy, dostępny w domenie oltens.com (zwany dalej „Oltens”), prowadzony jest przez Oltens Sp. z o.o z siedzibą w Jarocinie (63-200) przy ul. Karola Marcinkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000676077. NIP: 7822705641, Regon: 367169832, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@oltens.com, za pośrednictwem dostępnych na stronie oltens.com formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 61 224 70 00.

1. Oltens.com prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie oltens.com, drogą mailową lub telefoniczną.
2. Klienci mają możliwość korzystania z oltens.com, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej.
3. Do korzystania z usług sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące kryteria:
 • komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
 • adres poczty elektronicznej e-mail.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w oltens.com, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z oltens.com oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Zawieranie Umów w oltens.com jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej oltens.com poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.
 • akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • zapoznaniu się i zaakceptowaniu polityki prywatności lub obowiązku informacyjnego. Dane osobowe klienta dokonującego zakupu bez rejestracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO przez okres nie dłuższy niż wskazany w  art. 70 § 1  Ordynacji podatkowej.
6. Wszystkie produkty dostępne w oltens.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w oltens.com zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych oltens.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.
8. W przypadku zamówienia składanego w sklepie oltens.com Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę” (dla Płatności online) oraz „Potwierdź zakup” (dla pozostałych form Płatności).
9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w oltens.com towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
10. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale transportu wyspecjalizowanych firm kurierskich.
11. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w oltens.com w zakładce „Rodzaje dostaw”, które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.
12. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach oltens.com, Oltens Sp. z o.o. może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że nastąpi to dopiero po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
13. Możliwe są następujące formy płatności:
 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi. W wybranych przypadkach oltens.com zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Oltens Sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.
 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu lub Elavon  Financial Services Limited oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (autoryzacja trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania skompletowania i przygotowania wysyłki.
Więcej o formach płatności za zamówienie znajduje się w sekcji „Formy Płatności”.
14. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na oltens.com, Oltens Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 13 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.
15. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Produkty mogą być dostępne od ręki (status „w magazynie”) lub na zamówienie (status „na zamówienie”) - o dostępności produktów Klient jest informowany na karcie produktu. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Oltens Sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Oltens Sp. z o.o., a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.
16. Czas i warunki gwarancji produktów Oltens podane są na stronie Oltens w sekcji „Gwarancje”. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.
17. Oltens Sp z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem reklamacje@oltens.com, za pomocą formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres Oltens Sp. z o.o. podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
 • datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
 • numer zamówienia,
 • numer faktury,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
18. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Oltens Sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
19. Oltens Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
20. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail z którego było składane zamówienie. W uzasadnionych przypadkach Oltens Sp. z o.o. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
21. W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta towaru, Oltens Sp. z o.o. umożliwia wypełnienie i złożenie „Formularza reklamacji” dostępnego w oltens.com pod hasłem „Formularz reklamacji” w sekcji „Serwis”. Informację o sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji, Oltens Sp. z o.o. udostępni Klientowi w korespondencji, która stanowić będzie odpowiedź na uprzednio złożony formularz reklamacji. Oltens Sp. z o.o. ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową.
22. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Oltens Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Oltens Sp. z o.o. albo Oltens Sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
23. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Oltens Sp. z o.o. jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Oltens Sp. z o.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
24. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Oltens Sp. z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
25. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; szczegółowa informacja odnośnie przedmiotowych kosztów została również wskazana w załączniku nr 1 do Regulaminu – w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik nr 2 do Regulaminu (Formularz odstąpienia). Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
26. Oltens Sp. z o.o. wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres sklep@oltens.com i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.
27. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Oltens Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach oltens.com, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
28. Podane przez Klientów dane osobowe Oltens Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.
29. Oltens Sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach oltens.com. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Oltens Sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w oltens.com zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
30. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
31. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Oltens Sp. z o.o. w ramach oltens.com będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
32. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: reklamacje@oltens.com.